Formularz Reklamacyjny

 

Numer Zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko reklamującego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………. tel. ……………………………………………

Adres email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa towaru ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena detaliczna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i numer dowodu zakupu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności towaru z umową ………………………………….


Klient (właściwe zaznaczyć):

  1. wnosi o usunięcie wady,
  2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad,
  3. wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie),
  4. odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie bezpośrednio przy dostawie towarów, za pośrednictwem Platformy Alma24.pl pod adresem: [__], przesyłając ją na adres Sprzedawcy: [__], na adres email: [__] lub składając ją w jednym z Delikatesów Alma (lista Delikatesów Alma znajduje się na stronie internetowej [__]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej protokół reklamacyjny