1. INFORMACJE I PODSTAWA PRAWNA:
 • Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Michowej 7, 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612502,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 687 196 15 79, kapitał zakładowy:45 000,00 zł, prowadzi sklep stacjonarny sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowany w Smolnik 9, kod: 38-543 Komańcza
 • Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie stacjonarnym prowadzonym w Smolniku 9 kod: 38-543 Komańcza, wydane przez Wójta Miasta Komańcza w dniu 28.12.2021r., przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedażyzawierających powyżej 18% alkoholu, zezwolenie nr III/C/03/2019
 • Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (Dz. u. nr 35 poz. 230), wydanych przez Burmistrza Miasta Komańcza zezwoleń, niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów w nim wskazanych.
 1. DEFINICJE:
 • Sprzedawca – oznacza Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612502 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:687 196 15 79, email: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, tel.: +48 504 756 366. prowadząca sklepstacjonarny sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowany w Smolnik 9, kod: 38-543 Komańcza, w którego imieniu i na którego rachunek działa na podstawie umowy agencyjnej Agent: Bieszczadzkie Smaki Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolniku, 38-543 Komańcza, Smolnik 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001100557, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6871983279, REGON: 52838058300000, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł;
 • Sklep stacjonarny – oznacza stacjonarną placówkę handlową oferującą Artykuły, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem Smolnik 9, 38-543 Komańcza
 • Artykuł – oznacza napoje alkoholowe sprzedawane w ramach Sklepu stacjonarnego a prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez działającą jako Agent Sprzedawcy – Bieszczadzkie Smaki Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolniku, 38-543 Komańcza, Smolnik 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001100557, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6871983279, REGON: 52838058300000, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, działający pod adresem: http://bieszczadzkiesmaki.pl
 • Konto – oznacza indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, gromadzące dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie oświadczając, że zaakceptował Regulamin, umożliwiające składanie Zamówień.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składającą Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w Sklepie stacjonarnym.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonującą zakupów w Sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem Serwisu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie stacjonarnym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Zamówienie – oferta Użytkownika zawarcia umowy sprzedaży Artykułów prezentowanych w Serwisie przez Sprzedawcę, na warunkach handlowych określonych przez Sprzedawcę w Serwisie, a udostępnianych w Sklepie stacjonarnym, zgodnych z Regulaminem.
 • Sprzedaż – oznacza zawarcie umowy sprzedaży Artykułów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowaną przez Sprzedawcę w Sklepie stacjonarnym, w rezultacie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu, umowa uznawana jest za zawartą w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie i uzyskała dostęp do Konta.
 • Pełnomocnik – oznacza Bieszczadzkie Smaki Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0001100557, NIP: 687 198 32 79, kapitał zakładowy:20 000,00 zł, w której imieniu działa Bogdan Ablewski członek zarządu, uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 1. ZAWARCIE TRANSAKCJI
 • Sprzedawca prezentuje informacje handlowe o Artykułach w Serwisie (http://bieszczadzkiesmaki.pl) zapraszając do składania Zamówień. Informacje handlowe o Artykułach są dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
 • Akceptując informacje handlowe przedstawione przez Sprzedawcę w Serwisie, Użytkownik składa Sprzedawcy Zamówienie, na warunkach handlowych wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie, aktualnych na moment zakończenia składania Zamó 
 • Złożenie Zamówienia odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego w Serwisie. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba kupująca oraz osoba odbierająca Artykuły ukończyła 18 lat. Klient wyrażą bezwarunkową zgodę na weryfikację swojego wieku i stanu trzeźwości w chwili odbioru Zamó Odmowa poddania weryfikacji oznacza rezygnację ze Sprzedaży przez Klienta.
 • Użytkownik po złożeniu Zamówienia jest informowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji z uzasadnieniem, na podany przy składaniu Zamówienia adres email.
 • Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, w następujących przypadkach:
  1. Artykuły są niedostępne w magazynie Sprzedawcy,
  2. Klient nie wypełnił deklaracji o ukończeniu 18 lat,
  3. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 • Umowa sprzedaży Artykułów może być zawarta tylko i wyłącznie z osobą, która ukończyła 18 lat, posiadającą aktywne Konto w Serwisie.
 • Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Artykułów, Sprzedawca zobowiązany jest wydać Klientowi Artykuły w Sklepie stacjonarnym, a Klient zobowiązuje się zapłacić za Artykuły cenę.
 • Przeniesienie własności Artykułów następuje w momencie wydania Artykułów Klientowi w Sklepie stacjonarnym lub w momencie wydania Artykułów pełnomocnikowi Klienta w Sklepie
 1. PLATFORMA ZAMÓWIEŃ
 • Zamówienia Artykułów mogą być składane tylko przez Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych do Konta w Serwisie udostępnianym przez Bieszczadzkie Smaki Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Smolniku, 38-543 Komańcza, Smolnik 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001100557, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6871983279, REGON: 52838058300000, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta udostępnionego w Serwisie.
 • Rejestracja Konta wymaga:
  1. wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie, w tym podania adresu email oraz unikalnego hasła,
  2. zapoznania się z Regulaminem udostępnianym przez Bieszczadzkie Smaki Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0001100557, NIP: 687 198 32 79, kapitał zakładowy:20 000,00 zł, działający pod adresem: http://bieszczadzkiesmaki.pl i akceptacją jego postanowień,
  3. złożenia oświadczenia o ukończeniu 18 lat,
  4. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługa przeglądania zawartości Serwisu oraz inne usługi dostępne w ramach Konta są świadczone bezpłatnie. Koszty połączenia z siecią Internet niezbędnego do korzystania z Serwisu i Konta ponosi Klient zgodnie z umową zawartą przez niego z dostawcą usług internetowych.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem osób trzecich, w szczególności osób, które nie ukończyły 18 lat.
 • Użytkownik posiadający aktywne Konto, może składać Zamówienia w sklepie Sprzedawcy.
 • Do korzystania z Serwisu i Konta wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację,
  2. prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.
 • Użytkownik składając Zamówienie akceptuje Regulamin oraz Regulamin Sklepu udostępniany przez Bieszczadzkie Smaki Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0001100557, NIP: 687 198 32 79, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł, działający pod adresem: http://bieszczadzkiesmaki.pl.
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym usługi Konta, Użytkownik powinien skontaktować się z działem technicznym Serwisu, email: bieszczadzkiealkohole@gmail.com lub tel.: +48 691 611 066, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 1. PŁATNOŚĆ.
 • Użytkownik jest informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie Artykułów.
 • Podana w Serwisie cena Artykułu jest ceną brutto i wyrażona jest w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena Artykułów aktualna na moment zakończenia składania Zamó Cena podana w Serwisie, nie obejmuje usługi dostawy Artykułu oraz innych usług.
 • Akceptowana jest tylko płatność z góry w chwili składania Zamó Płatność na kredyt lub pod zastaw nie jest dopuszczalna.
 • Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności:
  1. Płatność szybki przelew Paynow
  2. Płatność Przelewy24
  3. Płatność Blikiem
  4. Płatność przelew bankowy tradycyjny
 • W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia, kwota uiszczona tytułem ceny Artykułu oraz innych usług podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta.
 1. DOSTAWA
 • Wydanie Artykułu następuje tylko w Sklepie stacjonarnym, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 12, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny wizyty.
 • Wydanie Artykułu następuję do rąk Klienta lub do rąk pełnomocnika Klienta. Wydanie Artykułu może nastąpić tylko do rąk osoby, która ukończyła 18 lat i trzeźwej. Klient odpowiada za poprawność danych adresowych dostawy Artykułu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli pełnoletności oraz stanu trzeźwości osoby odbierającej Artykuł. Artykuł osobie, która nie ukończyła 18 lat, nietrzeźwej lub odmawiającej poddania się weryfikacji wieku i stanu trzeźwości nie zostanie wydany. Klient wyraża bezwarunkową zgodę na weryfikację swojego wieku i stanu trzeźwości w chwili odbioru Zamó Weryfikacji dokonywać może Sprzedawca, osoba przez niego upoważniona w lokalu Sklepu stacjonarnego lub pełnomocnik Klienta.
 • Informacja o gotowości Artykułu do odbioru ze Sklepu stacjonarnego jest przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. W przypadku skorzystania z pełnomocnika, w tym będącego firmą kurierską, informacja o gotowości do odbioru jest przesyłana również na adres e-mail firmy kurierskiej.
 • Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Artykułu przez Klienta lub jego pełnomocnika.
 • Sprzedawca odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub zagubienia Artykułu tylko do momentu wydania Artykułu Klientowi lub jego pełnomocnikowi.
 • Sprzedawca udostępnia możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej, w trakcie składania Zamó Skorzystanie z usługi kuriera wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą takiej usługi i następuje za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku Klient w celu umożliwienia wydania Artykułu ze Sklepu stacjonarnego zobowiązany jest do udzielenia stosownego pełnomocnictwa uprawniającego kuriera do odbioru Artykułu w jego imieniu. Pełnomocnik Klienta powinien wykazać swoje umocowanie na żądanie Sprzedawcy.
 • O koszcie dostawy Artykułu przez firmę kurierską na adres dostawy wskazany przez Klienta, oraz o orientacyjnym terminie dostawy, Klient informowany jest w Serwisie podczas składania Zamó
 • Sprzedawca oświadcza, iż firma kurierska została zobowiązana do kontroli pełnoletności i trzeźwości osoby odbierającej Artykuł. Klient zobowiązuje się do poddania weryfikacji w tym zakresie. Artykuł osobie, która nie ukończyła 18 lat lub nietrzeźwej nie zostanie wydany. Jeśli w trakcie weryfikacji wieku lub stanu trzeźwości okaże się, że Klient nie ukończył 18 lat lub jest nietrzeźwy, bądź odmawia weryfikacji wieku lub stanu trzeźwości, stosuje się postanowienia niniejszej umowy dotyczące odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie koszty przygotowania Artykułu, jego dostawy i zwrotu obciążają Klienta jako powstałe z jego winy lub osób sprawujących nad nim opiekę lub nadzó
 • Klient w momencie odbioru Artykułu od firmy kurierskiej powinien sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody, zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wydania Artykułu, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, na następujący adres email Sprzedawcy: bieszczadzkiesmaki@gmail.com.
 • Sprzedawca przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży wraz z informacją o adresie do zwrotu.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Artykuł lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od Sprzedaży. Koszty zwrotu Artykułu ponosi Konsument.
 • Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności, do chwili otrzymania od Konsumenta wiarygodnego potwierdzenia, że Artykuł odesłał na adres Sprzedawcy.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech Artykułu.
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Sprzedaży, w stosunku do napojów alkoholowych które zostały otwarte po doręczeniu.
 • Prawo odstąpienia od Sprzedaży, nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Artykułów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia,
  2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu,
  3. stanowiących towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. stanowiących napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Artykuł wolny od wad.
 • Reklamacje Artykułu mogą być składane w przypadku niezgodności Artykułu z informacją handlową zamieszczoną w Serwisie. Reklamacje kierowane są do Sprzedawcy.
 • Reklamację Artykułu zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej treści na następujący adres e-mail: bieszczadzkiesmaki@gmail.com. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 • Klient w reklamacji wskazuje sposób załatwienia reklamacji. Klient może żądać zwrotu równowartości ceny oraz kosztów dostawy lub wymiany Artykułu na Artykuł nowy bez wad.
 • Klient zobowiązany jest dostarczyć Artykuł do Sklepu stacjonarnego wraz z dowodem zakupu.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostaje powiadomiony przez Sprzedawcę na adres email przesłania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub odsyła Artykuł wolny od wad, zgodnie z zasadami określonymi w dziale pt. „Dostawa” Regulaminu.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7, 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00006125, NIP: 687 196 15 79, prowadzi sklep stacjonarny sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowany w Smolnik 9, 38-543 Komańcza. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 504 756 366 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających ze Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do  realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu  informacji o produktach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do  Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów administratora. Dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów administratora jest  Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Dane osobowe jakie będą podlegały przetwarzaniu na podstawie wyrażonej zgody:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. wiek,
  4. adres e-mail,
  5. adres Dostawy (w przypadku skorzystania z usługi Dostawy),
  6. numer telefonu kontaktowego.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
  1. przez okres posiadania przez Pana/Panią Konta na stronie Serwisu,
  2. do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. w zakresie plików cookies sesyjnych, przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce  do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z  przeglądarki.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe administratora wskazane są wyżej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:
  1. upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
  2. podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i  wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  3. osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku składania Zamówień w Serwisie, administratorem danych pozostają Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7, 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00006125, NIP: 687 196 15 79. Z tego względu w zakresie korzystania z Serwisu, udostępnianym przez Bieszczadzkie Smaki Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS: 0001100557, NIP: 687 198 32 79, kapitał zakładowy:20 000,00 zł oraz Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Michowej 7, 38-543 Komańcza, KRS: 0000612502, NIP: 687 196 15 79 są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych określonych określonych w niniejszym Regulaminie, w zakresie i celu w nim wskazanych. Na mocy ustaleń pomiędzy współadministratorami, Bieszczadzkie Smaki sp. z o. o. z siedzibą w Woli Michowej jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych. W sprawach dotyczących danych osobowych objętych niniejszym regulaminem należy kontaktować się z Bieszczadzkie Smaki sp. z o. o. z siedzibą w Woli Michowej poprzez adres email: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 504 756 366 lub pisemnie na adres siedziby Wola Michowa 7, 38-543 Komańcza.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Sprzedaży Artykułów. Odmowa podania danych osobowych oznacza rezygnację z zawarcia umowy sprzedaży.
 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku  twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego  urządzenia korzysta odwiedzający).
 • Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików  Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.  częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików  Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności  Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w Serwisie ponownie wpisując login i hasło;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  4. zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy Zamó
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 • Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 • Treść Regulaminu jest opublikowana w Serwisie (treść dostępna tutaj).
 • Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo ani terytorialnie.
 • Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  – zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
  – zmiany sposobów płatności i dostaw,
  – zmian w funkcjonowaniu Serwisu,
 • Klient posiadający Konto zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego, przy założeniu Konta adres e-mail, o każdej zmianie Regulaminu.
 • Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na umowy sprzedaży Artykułów zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 • Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób