REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH W SKLEPIE STACJONARNYM
BIESZCZADZKIE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawa prawna:
1) Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Michowej 7, 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612502,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 687 196 15 79, kapitał zakładowy:45 000,00 zł, prowadzi sklep stacjonarny sprzedaży napojów alkoholowych, zlokalizowany w Smolnik 9, kod: 38-543 Komańcza.
2) Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie stacjonarnym prowadzonym w Smolniku 9 kod: 38-543 Komańcza, wydane przez Wójta Miasta Komańcza w dniu 28.12.2021r., przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
• zawierających powyżej 18% alkoholu, zezwolenie nr III/C/03/2019
3. Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (Dz. u. nr 35 poz. 230), wydanych przez Burmistrza Miasta Komańcza zezwoleń, niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów w nim wskazanych.

DEFINICJE:

Sprzedawca – oznacza Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612502 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:687 196 15 79, email: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, tel.: +48 504 756 366.
Sklep stacjonarny – oznacza placówkę handlową oferującą Artykuły, prowadzoną przez Sprzedawcę w Smolnik 9 38-543 Komańcza,
Artykuł – oznacza napoje alkoholowe sprzedawane w ramach Sklepu stacjonarnego a prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski w Smolniku 9 38-543 Komańcza, NIP: 953 123 68 00, w ramach którego Sprzedawca prezentuje Artykuły, działający pod adresem: http://bieszczadzkiesmaki.pl
Konto – oznacza konto zakupowe w Serwisie, gromadzące dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie.
Klient – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składającą Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w Sklepie stacjonarnym.
Konsument – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonującą zakupów w Sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem Serwisu.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie stacjonarnym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zamówienie – oferta Użytkownika zawarcia umowy sprzedaży Artykułów prezentowanych w Serwisie przez Sprzedawcę, na warunkach handlowych określonych przez Sprzedawcę w Serwisie, a udostępnianych w Sklepie stacjonarnym.
Sprzedaż – oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży Artykułów, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Stacjonarnym, w rezultacie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która posiada Konto.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Pełnomocnik: Oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupów w sklepie stacjonarnym Bieszczadzkie Smaki Sp. z o.o. Smolnik 9 38-543 Komańcza na podstawie złożonego zamówienia na platformie internetowej www. bieszczadzkiesmaki.pl w osobie Bogdana Ablewskiego PESEL: 60090200137

Art. 1 ZAWARCIE TRANSAKCJI.

1. Sprzedawca prezentuje informacje handlowe o Artykułach w Serwisie (http://bieszczadzkiesmaki.pl) zapraszając do składania Zamówień. Informacje handlowe o Artykułach są dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.

2. Akceptując informację handlowe przedstawione przez Sprzedawcę w Serwisie, Użytkownik składa Sprzedawcy Zamówienie, na warunkach handlowych wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie, aktualnych na moment zakończenia składania Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego w Serwisie. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba kupująca oraz osoba odbierająca Artykuły jest pełnoletnia. Klient wyrażą bezwarunkową zgodę na weryfikację swojego wieku i stanu trzeźwości w chwili odbioru Zamówienia. Odmowa poddania weryfikacji oznacza rezygnację ze Sprzedaży przez Klienta.

4. Użytkownik po złożeniu Zamówienia jest informowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji z uzasadnieniem, na podany przy składaniu Zamówienia adres email.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, w następujących przypadkach:
➢ Artykuły są niedostępne w magazynie Sprzedawcy,
➢ Klient nie wypełnił deklaracji o pełnoletności,
➢ pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

6. Umowa sprzedaży Artykułów może być zawarta tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią , posiadającą aktywne Konto w Serwisie.

7. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Artykułów, Sprzedawca zobowiązany jest wydać Klientowi Artykuły, a Klient zobowiązuje się zapłacić za Artykuły cenę.

8. Przeniesienie własności Artykułów następuje w momencie wydania Artykułów Klientowi w Sklepie stacjonarnym lub w momencie wydania Artykułów pełnomocnikowi Klienta w Sklepie stacjonarnym.

Art. 2 PLATFORMA ZAMÓWIEŃ.

1. Zamówienia Artykułów mogą być składane tylko przez zalogowanych do Konta Użytkowników wSerwisie, udostępnianym przez Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski Smolnik 9 38-543 Komańcza NIP: 953 123 68 00

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta udostępnionego w Serwisie.

3. Rejestracja Konta wymaga:
➢ wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie, w tym podania adresu email oraz unikalnego hasła,
➢ zapoznania się z Regulaminem oraz regulaminem serwisu Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski oraz akceptacji ich postanowień,
➢ złożenia oświadczenia o pełnoletności,
➢ wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Usługa przeglądania zawartości Serwisu oraz inne usługi dostępne w ramach Konta są świadczone bezpłatnie. Koszty połączenia z siecią Internet niezbędnego do korzystania z Serwisu i Konta ponosi Klient zgodnie z umową zawartą przez niego z dostawcą usług internetowych.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do Konta w tajemnicy i do ochrony przed dostępem osób trzecich.

6. Użytkownik posiadający aktywne Konto, może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia w sklepie Sprzedawcy, jak również w sklepie Bieszczadzkie Smaki sp. z o.o. Smolnik 9 38-543 Komańcza

7. Do korzystania z Serwisu i Konta, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
➢ aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację,
➢ prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, następującą przeglądarkę internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.

8. Użytkownik składając Zamówienie akceptuje Regulamin oraz regulamin sklepu Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, NIP: 953 123 68 00, (regulamin sklepu Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski dostępny tutaj).

9. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym usługi Konta, Użytkownik powinien skontaktować się z działem technicznym Serwisu, email: bieszczadzkiesmaki@gmail.com lub tel.: +48 504 756 366, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

Art. 3 PŁATNOŚĆ.

1. Użytkownik jest informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie Artykułów.

2. Podana w Serwisie cena Artykułu jest ceną brutto i wyrażona jest w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena Artykułów aktualna na moment zakończenia składania Zamówienia. Cena podana w Serwisie, nie obejmuje usługi dostawy Artykułu oraz innych usług.

3. Akceptowana jest tylko płatność z góry w chwili składania Zamówienia.

4. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności:
• Płatność szybki przelew Paynow
• Płatność przelewy 24
• Płatność Blikiem
• Płatność przelew bankowy tradycyjny

5. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia, kwota uiszczona tytułem ceny Artykułu oraz innych usług podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta.

Art. 4 Dostawa.

1. Wydanie Artykułu następuje tylko w Sklepie stacjonarnym, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 12, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny wizyty.

2. Wydanie Artykułu następuję do rąk Klienta lub do rąk pełnomocnika Klienta będącego kurierem. Wydanie Artykułu może nastąpić tylko do rąk osoby pełnoletniej i trzeźwej. Klient odpowiada za poprawność danych adresowych dostawy Artykułu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli pełnoletności oraz stanu trzeźwości osoby odbierającej Artykuł. Artykuł osobie niepełnoletniej, nietrzeźwej lub odmawiającej poddania się weryfikacji wieku i stanu trzeźwości nie zostanie wydany. Klient wyraża bezwarunkową zgodę na weryfikację swojego wieku i stanu trzeźwości w chwili odbioru Zamówienia. Weryfikacji dokonywać może Sprzedawca, osoba przez niego upoważniona w lokalu Sklepu stacjonarnego lub pełnomocnik Klienta.

4. Informacja o gotowości Artykułu do odbioru ze Sklepu stacjonarnego, jest przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej, informacja o gotowości do odbioru jest przesyłana również na adres e-mail firmy kurierskiej.

5. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Artykułu przez Klienta lub jego pełnomocnika.

6. Sprzedawca odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub zagubienia Artykułu tylko do momentu wydania Artykułu Klientowi lub jego pełnomocnikowi.

7. Sprzedawca udostępnia możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej, w trakcie składania Zamówienia. Skorzystanie z usługi kuriera wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą takiej usługi i następuje za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku Klient w celu umożliwienia wydania Artykułu ze Sklepu stacjonarnego zobowiązany jest do udzielenia stosownego pełnomocnictwa uprawniającego kuriera do odbioru Artykułu w jego imieniu. Pełnomocnik Klienta powinien wykazać swoje umocowanie na żądanie Sprzedawcy.

8. O koszcie dostawy Artykułu przez firmę kurierską na adres dostawy wskazany przez Klienta, oraz o orientacyjnym terminie dostawy, Klient informowany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia.

9. Sprzedawca oświadcza, iż firma kurierska została zobowiązana do kontroli pełnoletności i trzeźwości osoby odbierającej Artykuł. Artykuł osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej nie zostanie wydany. Jeśli w trakcie weryfikacji wieku lub stanu trzeźwości okaże się, że Klient nie jest pełnoletni lub jest nietrzeźwy, bądź odmawia weryfikacji wieku lub stanu trzeźwości, stosuje się postanowienia niniejszej umowy dotyczące odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie koszty przygotowania Artykułu, jego dostawy i zwrotu obciążają Klienta jako powstałe z jego winy lub osób sprawujących nad nim opiekę lub nadzór.

10. Klient w momencie odbioru Artykułu od firmy kurierskiej powinien sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody, zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską.

Art. 5 Odstąpienie od umowy. Reklamacje.

1. Konsument może odstąpić od Sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wydania Artykułu, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, na następujący adres email Sprzedawcy: bieszczadzkiesmaki@gmail.com

2. Sprzedawca przesyła Konsumentowi, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży wraz z informacją o adresie do zwrotu.

3. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Artykuł lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od Sprzedaży. Koszty zwrotu Artykułu ponosi Konsument.

4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności, do chwili otrzymania od Konsumenta wiarygodnego potwierdzenia, że Artykuł odesłał na adres Sprzedawcy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułu, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech Artykułu.

6. Konsument nie może odstąpić od Sprzedaży, w stosunku do napojów alkoholowych które zostały otwarte po doręczeniu.

7. Prawo odstąpienia od Sprzedaży, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Artykułów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Prawo odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi ponadto w stosunku do Artykułów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Artykuł wolny od wad.

10. Reklamacje Artykułu mogą być składane w przypadku niezgodności Artykułu z informacją handlową zamieszczoną w Serwisie. Reklamacje kierowane są do Sprzedawcy.

11. Reklamację Artykułu zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej treści na następujący adres e-mail: bieszczadzkiesmaki@gmail.com W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

12. Klient w reklamacji wskazuje sposób załatwienia reklamacji. Klient może żądać zwrotu równowartości ceny oraz kosztów dostawy lub wymiany Artykułu na Artykuł nowy bez wad.

13. Klient zobowiązany jest dostarczyć Artykuł do Sklepu stacjonarnego wraz z dowodem zakupu.

14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostaje powiadomiony przez Sprzedawcę na adres email przesłania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub odsyła Artykuł wolny od wad, zgodnie z zasadami określonymi w dziale pt. „Dostawa” Regulaminu.

Art. 6 Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7, 38-543 Komańcza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00006125, NIP: 687 196 15 79. Z administratorem można się skontaktować poprzez adresemail: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 504 756 366 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
➢ realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających ze Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
➢ marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu informacji o produktach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów administratora. Dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów administratora jest Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
➢ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. Dane osobowe jakie będą podlegały przetwarzaniu na podstawie wyrażonej zgody:
– imię,
– nazwisko,
– wiek,
– adres e-mail,
– adres Dostawy (w przypadku skorzystania z usługi Dostawy),
– inne dane dobrowolnie podane w procesie rejestracji lub składania zamówienia.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
➢ przez okres posiadania przez Pana/Panią Konta na stronie Serwisu,
➢ do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Artykułów administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
➢ przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
➢ w zakresie plików cookies sesyjnych, przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe administratora wskazane są wyżej.

10. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:
➢ upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
➢ podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
➢ osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku składania Zamówień w Serwisie, administratorem danych pozostaje Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski Smolnik 9 38-543 Komańcza NIP: 953 123 68 00 jako podmiot udostępniający Serwis i zapewniający jego funkcjonowanie. Z tego względu w zakresie korzystania z Serwisu, Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski Smolnik 9 38-543 Komańcza NIP: 953 123 68 00 oraz Bieszczadzkie Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Michowej 7, 38-543 Komańcza, KRS: 0000612502, NIP: 687 196 15 79 są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu, w zakresie i celu w nim wskazanych. Na mocy ustaleń pomiędzy współadministratorami, Bieszczadzkie Smaki sp. z o. o. z siedzibą w Woli Michowej jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych. W sprawach dotyczących danych osobowych objętych niniejszym regulaminem należy kontaktować się z Bieszczadzkie Smaki sp. z o. o. z siedzibą w Woli Michowej poprzez adresemail: bieszczadzkiesmaki@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 504 756 366 lub pisemnie na adres siedziby Wola Michowa 7, 38-543 Komańcza.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Sprzedaży Artykułów. Odmowa podania danych osobowych oznacza rezygnację z zawarcia umowy sprzedaży.

13. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

14. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.

15. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
➢ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w Serwisie ponownie wpisując login i hasło;
➢ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
➢ prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu; ➢ zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy Zamówienia.

Art. 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.

Art. 8 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest opublikowana w Serwisie (treść dostępna tutaj).

2. Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo ani terytorialnie.

3. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
➢ zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
➢ zmiany sposobów płatności i dostaw,
➢ zmian w funkcjonowaniu Serwisu,

4. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego, przy założeniu Konta adres e-mail, o każdej zmianie Regulaminu.

5. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na umowy sprzedaży Artykułów zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta na czas określony lub do likwidacji Konta.

8. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu są zastrzeżone.

9. Regulamin podlega prawu polskiemu.

10. W przypadku bezskuteczności lub nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu w miejsce tego postanowienia stosuję się przepisy powszechnie obowiązujące, a pozostała część Regulaminu pozostaje wiążąca.

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM
BIESZCZADZKIE SMAKI BOGDAN ABLEWSKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1) Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, NIP: 953 123 68 00, prowadzi internetową sprzedaż produktów spożywczych.
2) Sprzedaż produktów spożywczych prowadzona jest w sklepie internetowym pod adresem: bieszczadzkiesmaki.pl
3) W sklepie internetowym pod adresem: bieszczadzkiesmaki.pl ponadto prezentowane są produkty alkoholowe Bieszczadzkie Smaki sp. z o.o. Wola Michowa 7 38-543 Komańcza, których sprzedaż odbywa się w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Smolnik 9 38-543 Komańcza.
Regulamin sprzedaży produktów alkoholowych Bieszczadzkich Smaków sp. z o.o. dostępny jest tutaj. /link/
4) Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski prowadzi działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6.03.2018r. Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30.05.2014 Prawo konsumentów oraz niniejszego Regulaminu.
5) Kontakt z Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski jest możliwy pod numerem telefonu +48 504 756 366 lub poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres email: bogdanablewski@gmail.com

DEFINICJE:

Sprzedawca – oznacza Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski Smolnik 9 38-543 Komańcza
Asortyment – oznacza produkty spożywcze prezentowane, oferowane i sprzedawane w ramach Serwisu.
Serwis – oznacza sklep internetowy, w ramach którego Sprzedawca prezentuje, oferuje i sprzedaje Asortyment oraz oferuje inne funkcjonalności, działający pod adresem: http://bieszczadzkiesmaki.pl.
Kategoria „Napitki” – towary prezentowane w Serwisie w kategorii: „Napitki”, których sprzedawcąnie jest Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski, ale sklep stacjonarny prowadzony przez Bieszczadzkie Smaki Spółka zograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wola Michowa 7 38-543 Komańcza, NIP: 687 196 15 79, KRS: 0000612502, a któremogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, zgodnie z udostępnionym „Regulaminem składaniazamówień internetowych w sklepie stacjonarnym Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i po akceptacji tego regulaminu, wydawane w sklepie stacjonarnym lub które, na życzenie Klienta, mogą również zostać odebrane przez kuriera i dostarczone na adres wskazany przez Klienta.
Konto – oznacza konto zakupowe w Serwisie, gromadzące dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie.
Klient – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składającą Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
Konsument – oznacza osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonującą zakupów w Serwisie.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Serwisie, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Klienta oferty na Asortyment oferowany przez Sprzedawcę w Serwisie, o wartości nie mniejszej niż 81,01 zł, na warunkach handlowych określonych przez Sprzedawcę w Serwisie.
Sprzedaż – oznacza zawarcie umowy sprzedaży Asortymentu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w rezultacie złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada Konto.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Art 1. ZAKUPY W SERWISIE.

1. Sprzedawca prezentuje informacje handlowe o Asortymencie w Serwisie zapraszając do składania Zamówień. Zamówienia można składać jedynie przez Serwis.
2. Zamieszczone w Serwisie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, data ważności itp. pochodzą od producenta produktów. Przed użyciem produktów zakupionych w Serwisie, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
3. Sprzedawca informuje w Serwisie o datach ważności oferowanych produktów. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych w Serwisie, w związku z rotacją produktów w magazynie.
4. Dostarczone produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi produktu w Serwisie. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient składając Zamówienie na produkt zgadza się na otrzymanie produktu, którego waga może się różnić o +/- 10%.
5. Zdjęcia Asortymentu zamieszczone w Serwisie stanowią propozycję ich podania. Produkty dostarczone faktycznie do Klienta, mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach w Serwisie.
6. Akceptując informacje handlowe przedstawione przez Sprzedawcę w Serwisie, Użytkownik składa sprzedawcy Zamówienie, na warunkach handlowych wskazanych przez Sprzedawcę w Serwisie, aktualnych na moment zakończenia składania Zamówienia.
7. Sprzedawca umożliwia realizację Zamówienia i dostawę produktów na terenie całej Polski. Szczegółowe warunki w tym zakresie zawarte zostały w zakładce Serwisu: „Dostawa”.
8. Złożenie Zamówienia odbywa się tylko w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, udostępnionego w Serwisie.
9. Klient składając Zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu oznacza rezygnację z Zamówienia i Sprzedaży.
10. Klient po złożeniu Zamówienia jest informowany o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji z uzasadnieniem, na podany przy składaniu Zamówienia adres email.
11. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w całości lub w części, w następujących przypadkach:
➢ zamówiony produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
➢ pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
12. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest wydać Klientowi zamówiony produkt, a Klient zobowiązuje się zapłacić za ten produkt cenę.

Art. 2 PLATFORMA ZAMÓWIEŃ.

1. Zamówienia w Serwisie mogą być składane zarówno przez Użytkowników jak i osoby nie posiadające Konta w Serwisie.
2. Zamówienia w Kategorii „Alkohole” mogą być składane tylko przez zalogowanych do Konta Użytkowników w Serwisie.
3. Rejestracja Konta wymaga:
➢ wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie, w tym podania adresu email oraz unikalnego hasła,
➢ zapoznania się z Regulaminem oraz z „regulaminem składania zamówień internetowych w sklepie stacjonarnym Bieszczadzkie Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz akceptacji ich postanowień,
➢ wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Ponadto osoba składająca Zamówienie w Kategorii „Alkohole”, jest zobowiązana wypełnić udostępnioną w ramach Konta deklarację o pełnoletności, pod rygorem odmowy przyjęcia Zamówienia.
5. Usługa przeglądania zawartości Serwisu oraz inne usługi dostępne w ramach Konta są świadczone bezpłatnie. Koszty połączenia z siecią Internet niezbędnego do korzystania z Serwisu i Konta ponosi Klient zgodnie z umową zawartą przez niego z dostawcą usług internetowych.
6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do Konta w tajemnicy i do ochrony przed dostępem osób trzecich.
7. Do korzystania z Serwisu i Konta, wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
➢ aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację,
➢ prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari.
8. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym usługi Konta, Użytkownik powinien skontaktować się zBieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski drogą e-mail: bogdanablewski@gmail.com lub tel.: +48 504 756 366, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

Art. 3 PŁATNOŚĆ.

1. Klient jest informowany w Serwisie w widoczny sposób o aktualnej cenie Asortymentu.
2. Podana w Serwisie cena Asortymentu jest ceną brutto i wyrażona jest w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena produktu aktualna na moment zakończenia składania Zamówienia. Cena podana w Serwisie, nie obejmuje usługi dostawy produktów oraz innych usług.
3. O koszcie dostawy Klient jest informowany w Serwisie w zakładce: „Dostawa” oraz podczas składania zamówienia w Formularzu zamówienia.
4. Akceptowana jest tylko płatność z góry w chwili składania Zamówienia.
5. Klient, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności:
• Płatność szybki przelew Paynow
• Płatność przelewy 24
• Płatność Blikiem
• Płatność przelew bankowy tradycyjny
6. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia, kwota uiszczona tytułem ceny oraz tytułem innych usług podlega zwrotowi na konto bankowe Klienta.

Art. 4 DOSTAWA.

1. Asortyment dostarczany jest za pomocą firm kurierskich na zlecenie Sprzedawcy pod adres podany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Termin dostawy wskazany w formularzu Zamówienia jest terminem orientacyjnym. Ostateczny termin dostawy zależy od rodzaju zamówionych produktów, lokalizacji i zdarzeń drogowych.
3. Wydanie produktów następuje do rąk Klienta lub do rąk pełnoletniego domownika Klienta. Artykuł osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej nie zostanie wydany. Klient wyraża bezwarunkową zgodę na weryfikację swojego wieku i stanu trzeźwości w chwili odbioru Zamówienia. Weryfikacji dokonywać może Sprzedawca, osoba przez niego upoważniona lub pełnomocnik Klienta.
4. Klient odpowiada za poprawność danych adresowych dostawy produktów.
5. Sprzedawca odpowiada za ryzyko uszkodzenia lub zagubienia produktu tylko do momentu wydania produktu Klientowi, lub w przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej, do momentu wydania produktów kurierowi.
6. Klient w momencie odbioru produktów powinien sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody.

Art. 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Konsument może odstąpić od Sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wydania produktu, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, na następujący adres email Sprzedawcy: bogdanablewski@gmail.com
2. Prawo odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, gdy przedmiotem Sprzedaży jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin do spożycia. Ponadto prawo odstąpienia od Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu produktów.
3. Sprzedawca przesyła Konsumentowi, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży wraz z informacją o adresie do zwrotu, lub z informacją o braku możliwości odstąpienia od Sprzedaży.
4. Konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, w terminie 3 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od Sprzedaży. Koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w tym koszt dostawy produktów do Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności środków do chwili otrzymania od Konsumenta wiarygodnego potwierdzenia, że Klient odesłał produkt na adres Sprzedawcy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru oraz cech produktu.
7. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostaje wyłączona.

Art. 6 REKLAMACJE.

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Reklamacje produktów mogą być składane w przypadku niezgodności produktu z informacją handlową zamieszczoną w Serwisie. Reklamacje kierowane są do Sprzedawcy.
3. Reklamację Artykułu zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej treści na następujący adres e-mail: bogdanablewski@gmail.com. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności: zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności, datę jej wystąpienia, dokumentację zdjęciową oraz numer zamówienia i dane Klienta składającego reklamację.
4. Klient w reklamacji wskazuje sposób załatwienia reklamacji. Klient może żądać zwrotu równowartości ceny oraz kosztów dostawy lub wymiany produktu na produkt nowy bez wad.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt na następujący adres: Bogdan Ablewski Smolnik 9, 38-543 Komańcza wraz z dowodem zakupu.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostaje powiadomiony przez Sprzedawcę na adres email przesłania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi płatność, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub odsyła produkt wolny od wad, zgodnie z zasadami określonymi w dziale pt. „Dostawa” niniejszego Regulaminu.

Art. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski, NIP: 953 123 68 00, ( dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bogdanablewski@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 504 756 366 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
➢ realizacji Zamówienia oraz zobowiązań Administratora wynikających ze Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
➢ marketingu bezpośredniego produktów Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Pani/Panu informacji o produktach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży produktów Administratora. Dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów Administratora jest Pani/Pana zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
➢ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. Dane osobowe jakie będą podlegały przetwarzaniu na podstawie wyrażonej zgody:
– imię,
– nazwisko,
– wiek,
– adres e-mail
– adres Dostawy (w przypadku skorzystania z usługi Dostawy),
– inne dane dobrowolnie podane w procesie rejestracji lub składania zamówienia.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
➢ przez okres posiadania przez Pana/Panią Konta na stronie Serwisu,
➢ do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
➢ przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
➢ w zakresie plików cookies sesyjnych, przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe Administratora wskazane są wyżej.

10. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć:
➢ upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
➢ podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
➢ osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Sprzedaży produktów.

12. Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies.

13. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

14. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.

15. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
➢ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w Serwisie ponownie wpisując login i hasło;
➢ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
➢ prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
➢ zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy Zamówienia.

16. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Art. 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Art. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Treść Regulaminu jest opublikowana w Serwisie (treść dostępna tutaj).

2. Dostęp do Regulaminu jest bezpłatny i nie ograniczony czasowo ani terytorialnie.

3. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
➢ zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
➢ zmiany sposobów płatności i dostaw,
➢ zmian w funkcjonowaniu Serwisu,

4. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta adres e-mail, o każdej zmianie Regulaminu.

5. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Sprzedaż produktów przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

6. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu i Konta, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treścio charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta na czas określony lub do likwidacji Konta.

8. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu są zastrzeżone.

9. Regulamin podlega prawu polskiemu.

REGULAMIN PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM BIESZCZADZKIESMAKI.PL
50% RABATU NA NIEPRZECENIONE PRODUKTY W DNIACH 21.03.2022-1.04.2022 PO PODANIU KODU RABATOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie bieszczadzkiesmaki.pl w dniach 21 marca do 1 kwietnia 2022r.
 2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu internetowego.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów takich jak: syropy, soki, konfitury, pesto, miodki i sole ziołowe.
 4. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 21.03-1.04.2022 dokona zakupu produktów objętych promocją po wpisaniu kodu rabatowego w koszyku otrzyma 50% rabatu na zakupy
 5. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie po wpisaniu w koszyku kodu WIOSNA
 6. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem pop-upu zostanie poinformowany o kodzie promocyjnym. Sklep informować będzie o kodzie także poprzez swoje media społecznościowe.
 7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami,
 8. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami.
 9. Kod rabatowy nie jest akceptowany w sklepie stacjonarnym.
 10. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.
 11. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
 12. Organizatorem promocji jest podmiot Bieszczadzkie Smaki Bogdan Ablewski z siedzibą w Smolniku 9 38-543 Komańcza, NIP: 953 123 68 00 10. 
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022r. 
 14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji
 16. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: bieszczadzkiesmaki@gmail.com

Chwilowa przerwa
w produkcji serów

W Smolniku szykujemy się na przyjście cielaków, więc dajemy krowom zasłużony odpoczynek. 

To ostatnia okazja do zakupu naszych serów przed przerwą spowodowaną cieleniem krów. Zamawienia przyjmujemy do wyczerpania zapasów.